معرفی دنده حلزونی

دنده حلزونی چیست؟ چرخ دنده‌ها قطعاتی هستند. که برای انتقال یا تغییر جهت نیرو بین دو محور استفاده می شوند. روی محیط چرخ‌دنده، دندانه‌هایی با فاصله مساوی جا گرفته است. این دندانه‌ها پس از درگیر شدن با دندانه‌های چرخ‌دنده مجاور، نیرو را بین یکدیگرانتقال می دهند. چرخ‌دنده‌ها را می‌توان به صورت‌های گوناگون دسته‌بندی کرد. که…