شافت هزار خاری چیست؟

معرفی شافت هزار خاری: هزارخار یا به عبارت دیگر اسپلاین بخشی است. که کاربردش برای انتقال گشتاور چرخشی (تورک) بین دو محور و هم راستا سازی آنها به دلیل مونتاژ بکار می رود. بخش مکانیکی دیگری که برای اجرای همین نقش مورد استفاده قرار می گیرد. خار یا((key است. اما هزارخار انتقال گشتاور چرخشی را…