پوسته گیربکس

معرفی پوسته گیربکس: پوسته گیربکس زیر ساختی است. که قطعات داخلی را در خود حفاظت می کند. و نیروی حاصل از آنها را تحمل می کند .جنس پوسته از آلومینیوم تشکیل شده ازچندتا ریخته گری می باشد. به دلیل مناسبتر بودن قیمت از سایر جنس ها مانندفولاد هم استفاده می شود. کاکرد پوسته گیربکس: پوسته…