تعمیرگیربکس صنعتی (گیربکس آویز)

تعمیرگیربکس صنعتی (انواع گیربکس صنعتی ) گیربکس آویز: گیربکس آویزیا گیربکس شافت موازی (Parallel Shaft Gearbox) گیربکس آویزچیست: گیربکس شافت موازی نوعی از گیربکس صنعتی ارائه شده که ساختاری شبیه به گیربکس شافت مستقیم (هلیکالی) دارد.با این تفاوت که دراین گیربکس ( ، شافت خروجی با شافت ورودی موازی است). گیربکس شافت موازی بر اساس…