محاسبه ی گشتاورگیربکس صنعتی

شیوه محاسبه ی نسبت تبدیل گشتاورگیربکس صنعتی گیربکس یا جعبه دنده تجهیزاتی هستند .که در کارخانجات زیادی کاربرد دارند.دراصل گیربکس ها انتقال قدرت میدهند .از یک ماشین به ماشین دیگر وحائز اهمیت این است .که ما بدانیم که گشتاور مورد نیاز برای دستگاهی که نیاز داریم .چقدر است. دراصل گیربکس ها نیروی مکانیکی را از…