گیربکس صنعتی مورد نیاز خود را بهتر بشناسیم؟

معیار های انتخاب گیربکس صنعتی؟   تعیین گشتاور مورد نیاز در شافت خروجی گیربکس صنعتی:بدون تردید همه ی کسانی که به دنبال تامین موتورگیربکس هستند، غرض دارند. تا یک خط فرآوری یا هر وسیله دیگری را به واسطه انتقال نیروی حرکتی، به راه اندازند. بر همین دلیل باید مشتریان در مدت خرید موتورگیربکس صنعتی به…