معرفی گیربکس مخروطی:

گیربکس یا جعبه دنده تجهیزاتی هستند .که در کارخانجات زیادی کاربرد دارند.دراصل گیربکس ها انتقال قدرت میدهند .از یک ماشین به ماشین دیگر وحائز اهمیت این است .که ما بدانیم که گشتاور مورد نیاز برای دستگاهی که نیاز داریم .چقدر است.

دراصل گیربکس ها نیروی مکانیکی را از یک موتور به یک دستگاه و یا بالعکس انتقال میدهند. دراصل در تمام گیربکس ها نیرو از روش شافت انتقال پیدا میکند.

گیربکس مخروطی

شـفت هـای ورودی وخروجـی ایـن گیربکـس هـا بـا زاویـه °۹۰ نسـبت بـه هـم سـاخته شـده انـد. کـه ایـن انتقـال حرکـت
توسـط چـرخ دنـده هـای مخروطـی، انجـام میگیـرد. وبـا تعمیرات کـه درآن صـورت گرفتـه، پایین ترین میـزان صـدا را در بین گیربکس های دیگر دارد.

گیربکس مخروطی مدلی دیگــری از گیربکس های قائمــه هســتند. کــه میزان تولید بســیار بیشــتری نســبت بــه کاهنــده هــای درجــه بــا نســبت ۹۰حلزونــی دارنــد. اما در نســبت هــای پائیــن قابــل ســاخت هســتند. وقتی که بــه یــک انتقــال دور تبدیــل کم احتیاج داریــم. گیربکــس هــای مخروطــی انتخــاب بســیار اساسی هســتند.

گیربکس

انواع چرخنده های مخروطی:

  • چرخ دنده مخروطی با دندانه مستقیم:

چرخ دنده‌های مخروطی، شکلی مخروطی دارند. و برای انتقال نیرو بین دو محور متقاطع به کار می‌روند. آسان ترین مدل این چرخ دنده، دارای دندانه مستقیم هست. ادامه این دندانه‌ها به رأس مخروط فرضی می‌رسند. طول مراحل ساخت این دندانه‌ها راحت‌تر است. اما ضعفی که این نوع دندانه ها دارد، این است .که بعد از گرم‌کاری، امکان سنگ زدن دندانه‌ها وجود ندارد. دندانه‌های مستقیم به دو روند «گلیسون» (Gleason) و استاندارد ساخته می‌شود. در روش گلیسون، انتهای دندانه‌ها دارای انحنایی به سمت داخل است. حتی اگر اشتباه‌های اندکی در تراز بودن محورها به هم رخ داده باشد، این چرخ دنده‌ها توانا به تحمل آن هستند. دندانه‌های مستقیم، معمولاً در عملکردهایی با سرعت پایین (کمتر از دو متر بر ثانیه سرعت محیطی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرداساسی آنها در ماشین ابزار، دستگاه چاپ و دیفرانسیل خودرو است. همچنین برای انتقال نیروهای بزرگ، به ندرت به کار می‌روند.

گیربکس مخروطی

مجموعه رها گیربکس

با بهره مندی از دانش فنی و نیروی کارامد کار طراحی و ساخت این گیربکس ها را به صورت کامل انجام می دهد و می تواند بنا به درخواست خریدار حالت های مختلفی را برای خروجی گیربکس در نظر بگیرد.

  • چرخ دنده مخروطی با دندانه مارپیچ:

دندانه‌های این نوع چرخ دنده به شکل منحنی‌های مارپیچ هستند. برخلاف نوع مستقیم، این دندانه‌ها به صورت آرام آرام و یکنواخت با هم درگیر می‌شوند. از هر دو روند ساخت گلیسون و استاندارد در این نوع چرخنده هم استفاده می‌شود. ولی نوع گلیسون، کاربرد بیشتری دارد. در این نوع چرخ دنده‌ها، امکان سنگ زدن دندانه‌ها بعد از گرم‌کاری وجود دارد. همین امر، امکان فرآوری چرخ دنده‌های دقیق‌تری را فراهم می‌سازد.

انواع چرخنده های مخروطی:

نسبت تماس دندانه در این نوع نسبت به دندانه مستقیم بیشتر است. در نتیجه نویز و ارتعاش اندکی ایجاد می‌شود. از این رو، این نوع چرخ دنده در کاربردهایی با سرعت بالاتر مناسب است. از طرف دیگر، قدرت تحمل بار هم در این نوع چرخ دنده بیشتر است. اما در سوی مقابل، ساخت این نوع دندانه‌ها دشوارتر از نوع مستقیم است. همچنین باید به جهت نیروی آن و وابستگی به چرخش و زاویه پیچش، توجه زیادی کرد. کاربرد این چرخ دنده‌ها عموماً برای کاهش سرعت و در ماشین‌های ابزار است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment