معرفی شافت هزار خاری:

هزارخار یا به عبارت دیگر اسپلاین بخشی است. که کاربردش برای انتقال گشتاور چرخشی (تورک) بین دو محور و هم راستا سازی آنها به دلیل مونتاژ بکار می رود. بخش مکانیکی دیگری که برای اجرای همین نقش مورد استفاده قرار می گیرد. خار یا((key است. اما هزارخار انتقال گشتاور چرخشی را به روشی بسیار هموار تر از نظر محیطی انتقال می دهد.همیشه یک جفت هزارخار داخلی و خارجی برای این ، قصد باید بکار رود.

هزارخار را قادر بود. به عنوان یک سری جای خار موازی درنظر گرفت. که بر روی یک شفت ماشین کاری شده اند. اتصالات هزارخاری برای انتقال گشتاور چرخشی از یک شفت به یک هاب (توپی) یا دیگر اجزای گردنده همانند چرخدنده، قرقره، چرخ طیار یا شبیه آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

هزارخار دو طرف صاف

انواع شافت هزار خاری:

شافت هزار خاری

  • هزارخار دو طرف صاف
  • هزارخار اینولوت

معرفی هزارخار اینولوت:

هزارخار اینولوت به دلیل افزایش تدریجی ضخامت دندانه و ضریب تمرکز تنش پایین تر (حدود ۱٫۷ برابر کمتر)استوار تر از نوع دندانه دو طرف صاف است. افزون براین، هزارخارهای اینولوت عمل خود مرکز کننده هاب و شفت تحت بار را پشتیبانی می نمایند.

هزارخارهای اینولوت بسیار مانند چرخدنده ها هستند.ولی ارتفاع دندانه پایین تری نسبت به چرخدنده ها دارند. (دندانه پهن). ازاین رو یک هزارخار اینولوت را قادر بود با همان ماشینی که در فرآوری چرخدنده بکار می رود هم ساخت. هزارخارهای اینولوت استاندارد از زاویه فشار اسمی گوناگونی مانند ۱۴٫۵°، ۲۰°، ۲۵°، ۳۰°، ۳۷٫۵° و ۴۵° استفاده می کنند. سه زاویه فشار اول همان هایی هستند. که بیشتر در چرخدنده ها مورد استفاده قرار می گیرند.

شافت هزار خاری

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment